top of page
Taite-kansi.jpg

TAITE-PROJEKTET

2017

I TAITE-projektet testas det terapeutiska klossteaterkonceptet som utvecklats av KO-KOO-MO rf och den digitala MEMO-klossapplikationen som utvecklats av SAMK som en förlängning av klossteaterkonceptet som råmaterial för nya typer av SOTE-tjänster. Tjänstesystemet inom social- och hälsovårdssektorn (SOTE) genomgår en omvandling som skapar möjligheter och tryck för nya innovativa, behovsbaserade välfärdstjänster. Behovet av nya typer av tjänster, i synnerhet förebyggande tjänster, har därför kontinuerligt lyfts fram. Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen ökar utvecklingsmöjligheterna ytterligare.

 

TAITE-projektet kommer att testa innovativa verktyg som kombinerar konst och teknik som en del av befintliga SOTE tjänster och skapa tjänstemodeller för helt nya tjänster baserat på experimenten. Experimenten kommer att bidra till att man lär sig mer om olika verktygs roll och potential när det gäller att leverera välfärdstjänster till olika målgrupper. Det viktigaste resultatet kommer att vara utvecklingen av mer generella modeller för välfärdstjänster, särskilt för att stödja förebyggande åtgärder. Servicemodellerna och de nya verktygen förväntas skapa nya sysselsättnings- och affärsmöjligheter. Projektet genomförs av SAMK och KO-KOO- MO rf. Projektpartner är Björneborgs stad, Centret för
konstfrämjande, Kaunummen Koti och Happy Elderly Apartment servicehem (Changzhou, Kina).

 

Projektet kommer att experimentera med helt nya servicekoncept för välbefinnande och livskvalitet, med hjälp av det i tidigare projekt utvecklade klossteaterkonceptet som förenar konst och teknik samt dess digitala tillägg (MEMO - pusselminne - mobilapp).

 

Det kortsiktiga målet är att lära sig att paketera konst och teknik i en tjänst, så att den resulterande produkten lätt kan replikeras och integreras i ett utvecklande tjänstesystem. På längre sikt är målet att skapa nya typer av SOTE-tjänster, arbetstillfällen och företag som har potential och vilja att verka även utanför Finlands gränser. De nya tjänsterna kommer att skapa välbefinnande och en ny mening med livet för olika målgrupper (t.ex. äldre, personer med intellektuell funktionsnedsättning, (special)barn, personer med psykiska problem, invandrare) och de organisationer som tillhandahåller tjänster till dem (t.ex. dagvård, serviceboende, daghem, ungdomspsykiatri, specialundervisning, rehabilitering, mångkulturell verksamhet).

 

Projektet kommer att pågå under år 2017 med presentationer och workshops i Björneborg, Eurajoki och Kina.

 

Den digitala tillämpningen av byggsatsen som testades under projektet: MEMO gör det möjligt att bygga och spela in och dela byggbilden via internet och vanliga mobila enheter, i ett självstyrt och guidat sammanhang. Realvärldens specialklossar överförs till digital form i MEMO-appen genom att de skannas med en mobil enhet. De skannade klossarna fungerar som ett verktyg för användaren i byggprocessen. Appen gör det möjligt att göra saker som är omöjliga i den verkliga världen.

 

Genom vårt mångfacetterade arbetssätt fokuserar vi på de grundläggande elementen för välbefinnande, till exempel känslouttryck genom lek, interaktion och problemlösning. Vår konst är en upptäcktsresa till innovativt tänkande.

TAITE - en kombination av konst och teknik för välbefinnandetjänster

Ladda pdf (på finska)

Taite-hanke: Projects

Björneborgs stad, Centret för konstfrämjande

Taite-logot.png
bottom of page